OnePageFree.com

Kasutustingimused

Palun lugege läbi antud Kasutustingimused (edaspidi Tingimused), millega Te nõustute OnePageFree.com-i kasutades.

 1. Tingimustega nõustumine
   
  1. OnePageFree.com osutab oma teenuseid vastavalt antud Tingimustele, mida OnePageFree.com võib aega-ajalt muuta ilma kohustuseta Teid sellest teavitada.
  2. Kasutades OnePageFree.com-i võib aeg-ajalt ilmuda uusi või muudetud kasutamisreegleid, mida olete kohustatud täitma. Kõik need muudatused kujutavad endast Tingimuste lahutamatut osa.

 2. Teenuse kirjeldus

  OnePageFree.com pakub lihtsate standardse kujundusega kodulehekülgede loomise, hostingu teenust ja kuulutuste avaldamise võimalust. OnePageFree.com, selle omanikud ja töötajad ei ole loodud kodulehekülgede ja kuulutuste autorid ning ei saa kanda vastutust nende sisu ja muude rikkumiste eest. Onepagefree.com-i sihtgrupiks on väikeettevõtted ja füüsilistest isikutest ettevõtjad.

 3. Tasumine ja raha tagasimaksmine
   
  1. OnePageFree.com teeb koostööd 2Checkout.com-ga.
  2. Te ei saa tühistada juba sooritatud makset.
  3. Reeglina on makstud raha tagastamine võimatu. Mitte ühelgi juhul ei või mitte keegi nõuda või sundida OnePageFree.com-i seda tegema.

 4. Tasuta teenuse põhimõtted

  Kodulehekülg võimaldatakse OnePageFree.com-i poolt tasuta. OnePageFree.com-i tasuta kodulehekülje kasutajad nõustuvad järgmiste tingimustega:

  1. mis puutub tasuta teenusesse, siis OnePageFree.com jätab endale õiguse teenuse muutmiseks.
  2. kasutaja ei proovi iseseisvalt sulgeda või eemaldada logot ja muud OnePageFree.com-i või selle partnerite poolt koduleheküljele paigutatud informatsiooni.

 5. Käitumisreeglid
   
  1. Te nõustute, et kogu informatsioon, andmed, tekstid, programmid, muusika, kujutised, video ja muud materjalid Teie koduleheküljel või kuulutusel (edaspidi Sisu) on seal Teie täielikul vastutusel. See tähendab, et Teie, mitte aga OnePageFree.com, kannate täielikku vastutust Teie kodulehekülje või kuulutuse Sisu eest.
  2. OnePageFree.com ei oma kontrolli CMS-i abil laetud materjalide üle ja seetõttu ei saa mitte ühelgi juhul vastutada kasutajate Sisu eest, nagu ka ükskõik milliste kahjude, nii materiaalsete kui ka mittemateriaalsete eest, mis on tekkinud seoses OnePageFree.com-i abiga valminud kodulehekülgede või kuulutuste läbi.
  3. Te ei tohi kasutada OnePageFree.com-i järgnevaks:
   1. ebaseadusliku või ebaseaduslikele tegevustele kaasaaitava Sisu üleslaadimiseks, levitamiseks, demonstreerimiseks, või muul viisil edastamiseks (edaspidi Levitamine);
   2. Sisu Levitamiseks, mille levitamise õigust Teil pole;
   3. kellegi kolmanda isiku intellektuaalseid või varalisi õiguseid kahjustava Sisu Levitamiseks;
   4. vähemuste alandamiseks ja solvamiseks;
   5. nudistlike, pornograafiliste, erootiliste ja teiste seksuaalse suunitlusega materjalide Levitamiseks;
   6. pealkirjade vahetamise abil kasutajatega manipuleerimiseks;
   7. soovimatu informatsiooni ja muu spämmi laialisaatmiseks;
   8. arvutiviiruste, nuhkvara või teiste kodulehekülgede ja organisatsioonide tööd segavate programmide Levitamiseks;
   9. kavatsetud või kavatsemata kohalike, Euroopa või rahvusvahelise seadusandluse rikkumiseks;
   10. teiste õiguste rikkumiseks või ahistamiseks;
   11. kasutajate isiklike andmete kogumiseks, hoidmiseks või levitamiseks ilma nende omanike loata;
  4. Lisaks ülalpool väljatoodule, OneFreePage.com ei saa kanda ega kanna mingit vastutust kaupade ja teenuste eest, mida pakutakse OneFreePage.com-i abil valminud kodulehekülgedel.
  5. Te nõustute, et OnePageFree.com omab õigust (kuid mitte kohustust) oma äranägemise järgi eemaldada ükskõik millise kodulehekülje ükskõik milline Sisu. Raha tagastamist ei toimu.
  6. Te nõustute, et OnePageFree.com omab õigust (kuid mitte kohustust) eemaldada andmebaasist ükskõik millise kodulehekülje ilma konkreetse Sisuta. Reeglina selline puhastus toimub 7 päeva pärast kodulehe loomist.

 6. Garantiid

  Te saate aru ja nõustute, et:
  1. Te kasutate OnePageFree.com-i omal riisikol. OnePageFree.com- pakutakse põhimõttel "on nagu on" ja OnePageFree.com, selle omanikud või töötajad ei anna mingeid garantiid selle kohta, et teenus vastab mingile kindlale sihile;
  2. OnePageFree.com ei vastuta selle abil loodud kodulehekülgede Sisu eest.
  3. OnePageFree.com ei garanteeri, et (i) loodud kodulehekülg vastab täielikult Teie ootustele, (ii) OneFreepage.com töötab tõrgeteta, igal ajal, täiesti turvaliselt, ja ei sisalda mingeid vigu, (iii) tulemused, mida võidakse saavutada OneFreepage.com-i abil, on täpsed ja kindlad, (iv) ükskõik millised vead ja valearvestused tarkvaras parandatakse. Kui Onepagefree.com või selle abil loodud koduleheküljed nõuavad Teilt teenindust või seadmete ja tarkvara ostmist, siis OnePageFree.com ei kanna mingit vastutust nende kulutuste eest.
  4. Ükskõik millise materjali allalaadimine Teie poolt OneFreePage.com-i abil loodud koduleheküljelt on tehtud Teie enda vastutusel ja teadmisel, et ainult Teie olete vastutav selle allalaadimise puhul ükskõik millise Teie arvutivõrgule tekkida võiva kahju või andmete hävinemise eest.
  5. Ükski Teile läbi OnePageFree.com-i jagatud nõu või informatsioon, ei suuline ega kirjalik, ei tekita osas f) mainitud garantiid.
  6. OnePageFree.com annab kodulehele garantii, et need kodulehed töötavad OnePageFree serveris ajaperioodi jooksul, mille eest kasutaja on ette maksnud. Garantii katab ainult saidi tarkvaravigu. Saidi tarkvara vigade puhul parandab OnePageFree.com vead 30 päeva jooksul. Garantii ei kata vigu, mis võivad tekkida teatud veebilehitsejates, või veebilehitsejate uuendatud versioonides.
  7. Ühelgil juhul ei ületa OnePageFree.com-i vastutuse rahaline suurus kasutaja poolt OnePageFree.com-ile kodulehe eest makstud tasu suuruse.

 7. Kodulehe ja domeeni omandiõigus
   
  1. OnePageFree.com-i teenused on oma loomuselt rakendusteenuste pakkumine (ASP). Onepagefree.com süsteemis loodud kodulehe Kasutaja ei saa kodulehte kätte, et seda paigutada mujale internetiserverisse või mingiks muuks otstarbeks. Kodulehte ei saa eraldada hostinguteenusest, mida OnePageFree.com pakub. See tähendab, et kui kasutaja lõpetab OnePageFree.com-i hostingu kasutamise, kustutatakse tema koduleht automaatselt. Vastav kolmanda taseme domeen kustutatakse samuti.
  2. Kui kasutaja registreeriv teise taseme domeeni OnePageFree.com-i kaudu, on ta selle täielik omanik. Et liigutada teise taseme domeen OnePageFree.com-i serveritest teise internetiserverisse, peab uus internetiteenusepakkuja alustama domeeni üleviimist.

 8. Reiting
   
  1. Reitingus tohib avaldada ainult valmis tehtud kodulehed, detailsete kontaktandmetega.
  2. Enda kodulehele punktide andmine ei ole lubatud.

 9. Tehnilised nõudmised
   
  1. Kasutaja veebilehitseja
   • Kasutaja veebilehitseja: MS Internet Explorer alates versioonist 6.0 või Mozilla Firefox alates versioonist 1.5